การจัดการเรียนการสอนฝ่ายอนุบาล

การอบรมเลี้ยงดู ควบคู่กับจัดการศึกษาด้านวิชาการ โดยบูรณาการผ่านการเล่น ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 จากครูและผู้ช่วยครูที่มีประสบการณ์และจบการศึกษาด้านปฐมวัยโดยตรง

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1.จัดการเรียนการสอนแบบ Project Approach

2. การเรียน