โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ - Anusorn Suppamas School
034-826196, 034-826199
.jpg
02
Apr

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ใบอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2535 ตั้งอยู่เลขที่ 49/175 ซอยวัดทองธรรมิการาม หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร บนพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ 2 งาน และเปิดทำการเรียนการสอนวันแรกเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 โดย นายจำลอง วัจนะรัตน์ (อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา กรมอาชีวศึกษา ปี พ.ศ. 2530- 2535) ได้ปลดเกษียญตัวเองออกมาก่อตั้งสถานศึกษาเพื่อให้เด็กๆในชุมชนได้มีโอกาสทางการศึกษา และเพื่อเป็นการรำลึกสมัยรับราชการที่กรมอาชีวศึกษา ต้องการให้อักษรย่อของโรงเรียนเป็น อ.ศ. จึงใช้ชื่อว่า โรงเรียนอนุบาลศุภมาศ (อ.ศ.) เปิดสอนนักเรียนชาย-หญิงตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย โดยมีนักเรียนขณะนั้นเพียง 15 คน จนกระทั่งได้ขยับขยายพื้นที่รอบๆโรงเรียน และเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา ดังนี้

 

ปีพ.ศ. 2537 เปิดการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ปีพ.ศ. 2538 เปิดการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ปีพ.ศ. 2539 เปิดการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ปีพ.ศ. 2540 เปิดการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ปีพ.ศ. 2541 เปิดการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ปีพ.ศ. 2542 เปิดการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3 ก.พ. 2548 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนอนุบาลศุภมาศ เป็น โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ปัจจุบันโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศเปิดทำการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่อายุ 2ปีครึ่ง ถึง 15 ปี โดยมีนายศุภชัย วัจนะรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศและผู้ก่อตั้งค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ ราชบุรี นายพีรพงษ์ วัจนะรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ นางสาววรัทยา มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวการ นายนพดล บุญนันท์ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 1,168 คน (ยอด 10 มิถุนายน 2559) ครูชาวไทย 54 คน ครูชาวต่างประเทศ 3 คน สอนด้วยระบบ 3 ภาษา ( ไทย อังกฤษ จีน)

       

 

 ตราประจำโรงเรียน


LOGOSUPPAMAS.jpg
LOGOSUPPAMAS.jpg
LOGOSUPPAMAS.png
LOGOSUPPAMAS.png

 

ปรัชญาโรงเรียน

"มีคุณธรรม นำความรู้ สู่ความสุข"

 

อัตลักษณ์

ไหว้สวย ยิ้มสดใส จิตใจงาม

 

เอกลักษณ์

วิชาการก้าวหน้า พัฒนาคุณธรรม นำเทคโนโลยี

 

วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ.2562 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ สื่อภาษาถูกต้อง มีทักษะด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดี และมีทักษะการใช้เทคโนโลยี

 

 อาคารเรียน

 อาคารเรียนทั้งหมด 5 หลัง อาคารจอดรถ 1 หลัง โรงอาหารและหอประชุม 1หลัง ซึ่งที่ตั้งโรงเรียนอยู่ในชุมชนที่มีขนาดใหญ่อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลวิชัยเวชและห้างเทสโก้โลตัส 

    

 

(0 votes)
Last modified on Monday, 03 April 2017 06:13

101128 comments

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.