โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ - Anusorn Suppamas School
034-826196, 034-826199
.jpg

ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สมุทรสาครจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพิ่มพูน ประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนภาคฤดูร้อน ณ Sealife ocean world Bangkok โดยนักเรียนได้พบเห็นและเรียนรู้การดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ

กิจกรรมปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560

วันที่ 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยให้กับนักเรียนระดับชั้น อ.3 ป.6 และ ม.3  เพื่อมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาให้กับนักเรียน


ติดตามรูปภาพทั้งหมดได้ที่ facebook

รับรางวัลพระราชทานเยาวชนต้นแบบ To Be Number One

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศร่วมกับชุมชนบ้านคลองครุนอกดำเนินกิจกรรม To Be Number One เข้ารับพระราชทานรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ประเภทชุมชน ระดับประเทศ

เด็กหญิงปภาวรินทร์ เขียนดีได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One IDOL และเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าประกวดที่จังหวัดชลบุรี

รับรางวัลสุดยอดครูดี/ครูดีเอกชนประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาคณะผู้บริหารและครูเข้ารับรางวัลสดุดีครู ประจำปี พ.ศ.2560 ดังรายนามต่อไปนี้


นายนพดล บุญนันท์ เข้ารับรางวัลสุดยอดครูดี โครงการยกย่องครูดีปวงประชา ประจำปี พ.ศ.2560

รายชื่อครูที่ได้รับรางวัลครุดีศรีเอกชนดังนี้

1. นายศุภชัย วัจนะรัตน์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ

2. นางสาววรัทยา มีสิทธิ์ ผู้อำนวยการ

3. นางอุษากร  พนาวงษ์

4. นางประยงค์ วระชีวะ

5.นายจารึก ฤทธิสุข

6. นางสาววันเพ็ญ โคตรวิชัย

7. นางเดือนเพ็ญ เชตไธสง

8. นางสาวสุชา จันทร์เอี่ยม

9.นางสาวทัศนีย์วรรณ แก้วดวงเล็ก

10.นางสาวสุกัญญา มั่งคั่ง

11.นางสาววรรณริษา บุญนันท์

12.นางสาวมยุรา อุ่นภักดี

 

ชมภาพทั้งหมด กดที่นี่