โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ - Anusorn Suppamas School
034-826196, 034-826199
.jpg

 

สารจากผู้อำนวยการโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ประจำปีการศึกษา 2560

ในรอบปีที่ผ่านมา โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สมุทรสาคร มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูต้องเข้มข้น พัฒนาผู้บริหาร, ครูและบุคลากรในองค์กร ต้องเอาใจใส่ดูแลนักเรียนให้เสมือนลูกของตนเองบริการอย่างดี เพื่อรองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมรอบด้าน รวมทั้งความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน ให้สอดคล้องกับนโยบาย 9 ดี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นเหตุให้มีการจัดการศึกษาของโรงเรียนต้องทำงานกันอย่างหนักและจริงจังโดยอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สมุทสาครได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งให้นักเรียนมีการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและทักษะกระบวนการต่างๆ รวมถึงการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียนด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนประสบความสำเร็จทั้งในด้านการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 4 และสายอาชีพ รวมถึงการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการตั้งแต่ระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของนักเรียน คณะครู - บุคลากรและผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่และดีที่สุดเพื่อโรงเรียนของเรา

 

นางสาววรัทยา  มีสิทธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ

 

(0 votes)
Last modified on Tuesday, 06 June 2017 06:20

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

LINE SCHOOL