โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ - Anusorn Suppamas School
034-826196, 034-826199
.jpg
05e5cbb1f9b764d8e2700a1e6d1c1dc0.jpg

จ่ายเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนแก่ผู้ปกครอง

     ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน เป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ.ศ. 2560  กำหนดให้ทุกโรงเรียนจัดสรรเงินในอัตราที่กำหนดให้กับนักเรียนตามรายการเงินอุดหนุน