โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ - Anusorn Suppamas School
034-826196, 034-826199
.jpg
05e5cbb1f9b764d8e2700a1e6d1c1dc0.jpg

ผู้ปกครองสามารถดูรายละเอียดการรับนักเรียนได้ และเข้ามาติดต่อที่ห้อง ธุรการ ตั้งแต่เวลา 7:30-16:30 ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

 

 ชั้น

อายุ

กำหนดอายุ

 เตรียมอนุบาล

2 ปีครึ่ง-3ปี

 

อนุบาล 1

อายุ 3 ปี

เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2558

อนุบาล 2

อายุ 4 ปี

เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2557

อนุบาล 3

อายุ 5 ปี

เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2556

ประถมศึกษาปีที่ 1

อายุ 6 ปี

เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2555

ประถมศึกษาปีที่ 2

 อายุ 7 ปี

เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2554

ประถมศึกษาปีที่ 3 

อายุ 8 ปี 

เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2553

ประถมศึกษาปีที่ 4 

อายุ 9 ปี 

เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2552

ประถมศึกษาปีที่ 5 

อายุ 10 ปี 

เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2551

ประถมศึกษาปีที่ 6 

อายุ 11 ปี  

เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2550

มัธยมศุึกษาปีที่ 1

อายุ 12 ปี

เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2549

มัธยมศึกษาปีที่ 2

อายุ 13 ปี

เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2548

มัธยมศึกษาปีที่ 3

อายุ 14 ปี

เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2547

หลักฐานการสมัคร

1. สาเนาใบเกิด(นักเรียน) จำนวน 1 ฉบับ

2. สาเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน) จำนวน 1 ฉบับ

3. รูปถ่าย 1 นิ้ว(นักเรียน) จำนวน 3 ใบ

4. สาเนาบัตรประชาชน (บิดา-มารดา/ผู้ปกครอง) จำนวน 1 ฉบับ

5. สาเนาทะเบียนบ้าน(บิดา-มารดา/ผู้ปกครอง) จำนวน 1 ฉบับ

6. ใบส่งตัวพร้อมเอกสาร/ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม และสมุดรายงานประจาตัวนักเรียน

หมายเหตุ : ในการสมัครเรียนให้นำนักเรียนมาด้วย

(1 Vote)
Last modified on Thursday, 08 March 2018 07:03

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.