โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ - Anusorn Suppamas School
034-826196, 034-826199

1 2

 

 

ข่าวด่วน

นิเทศ ติดตามการบริหารจัดการ และการอุดหนุนในโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้เข้าตรวจ นิเทศ ติดตามการบริหารจัดการและการอุดหนุนในโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ