โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ - Anusorn Suppamas School
034-826196, 034-826199

1 2 3 4

 

 

ข่าวด่วน

เคลือบฟลูออไรด์

โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ ได้ส่งเสริมสุขภาพฟันให้แก่นักเรียน โดยจัดเครื่องมือและอุปกรณ์เคลือบฟลูออไรด์ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น