โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ - Anusorn Suppamas School
034-826196, 034-826199
StudentPre
1 2 3

 

 

ข่าวด่วน

กิจกรรมไมไล

เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 ทางไมโล ได้มาจัดกิจรรมแจกเครื่องดื่มให้กับนักเรียนตั้งแต่อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น และจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางฟุตบอลเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยให้กับนักเรียนที่สนใจ