โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ - Anusorn Suppamas School
034-826196, 034-826199

1

 

 

ข่าวด่วน

อบรมการทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดร.สมบัติ ศรีสุพัฒน์ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้ทำการอบรมการทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559