เอกสารการรับเงินเยียวยา 2,000 บาท

ปลายเดือนสิงหาคม รัฐบาลโอนเงินเยียวยาให้กับโรงเรียน

เดือนกันยายน โรงเรียนจัดสรรเงินเยียวยาให้กับผู้ปกครอง/นักเรียน โดยแบ่งวันและเวลาการมารับ

ปลายเดือนกันยายน โรงเรียนสรุปข้อมูลเงินเยียวยา

เอกสารที่ใช้ในการรับเงินเยียวยาจำนวน 2,000 บาท

1.สำเนาบัตรประชาชผู้ปกครอง 

2.สำเนาบัตรประชาชน/สูติบัตรนักเรียน

ตัวอย่างการเซ็นเอกสารรับเงินเยียวยา

  • ต้องขีดคร่อมรูปบัตรประจำตัวประชาชน
  • เขียนคำว่า “สำเนาถูกต้อง”
  • ลงชื่อ
  • เขียนต่อท้ายความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับนักเรียน
  • ระบุวันที่ลงในสำเนา

“ถ่ายสำเนาเฉพาะใบด้านหน้าบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น”