รายงานการรับวัคซีน ครู-นักเรียนFull screen

จำนวนผู้บริหาร-ครู-บุคลากร 73 คน ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม  70 คน คิดเป็นร้อยละ 95.9

จำนวนนักเรียนที่มีอายุครบ 12 ปี 235 คน ได้รับวัคซีน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 88.5
ข้อมูล ณ วันที่ 17/12/2564