ตารางสอนครูปี 2564

ตารางสอนครู

โปรดตรวจสอบตารางของท่าน หากสลับชั่วโมงกัน โปรดแจ้งครูสุชาติ

ขั้นตอนการใช้งาน
1. กดที่ชื่อของท่านเพื่อดูตารางสอน
2. หากประสงค์สลับชั่วโมงกันเอง ให้แจ้งที่ครูสุชาติและครูนาดธุรการ (ทั้งสองคน)
บางคนในรายวิชาชมรมหรือลูกเสือเนตรนารี อาจจะมีระดับชั้น อนุบาล A.xxx ไม่ต้องไปสนใจ เป็นข้อจำกัดของโปรแกรม

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1SHFb-BD-NJ7-7XYRWORSpiQC6n7G7BHo