ตารางสอนครูปี 2565

ตารางสอนครู

โปรดตรวจสอบตารางของท่าน 

ขั้นตอนการใช้งาน
1. กดที่ชื่อของท่านเพื่อดูตารางสอน
2. หากประสงค์สลับชั่วโมงกันเอง ให้แจ้งที่ครูสุชาติและครูนาดธุรการ (ทั้งสองคน)
3. ชั่วโมงชมรมที่ระบุห้องไว้สำหรับกรณีที่นักเรียนไม่สามารถรวมกลุ่มหรือกระจายห้องได้ แต่หากสถานการณ์ปกตินักเรียนตั้งแต่ ป.3-ม.3 ต้องเลือกชมรมเสรี (นักเรียนต่อชมรม 25-30 คน)

https://drive.google.com/drive/folders/1F-8G0KNe_GHxdNIbonanNUQAC7oxXQaH?usp=sharing