การคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุและข้อยกเว้น

ตามที่ทางโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศได้ดำเนินการทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนของโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศนั้น กำหนดระยะเวลาคุ้มครองประกันภัยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มีนาคม ของปีถัดไป มีข้อรายละเอียดความคุ้มครองดังนี้ [สิทธิสำหรับโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร] ไม่ต้องสำรองจ่ายสามารถรักษาได้ตามวงเงินที่กำหนด [สำหรับสถานพยาบาลอื่น] ให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักเรียน แต่ต้องเก็บใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ โดยต้องระบุว่าเป็นอุบัติเหตุเท่ … อ่านเพิ่มเติม การคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุและข้อยกเว้น