การคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุและข้อยกเว้น

ตามที่ทางโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศได้ดำเนินการทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนของโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศนั้น กำหนดระยะเวลาคุ้มครองประกันภัยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มีนาคม ของปีถัดไป มีข้อรายละเอียดความคุ้มครองดังนี้

 1. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ทุนประกัน 10,000 บาท
 2. ค่ารักษาพยาบาลกรณีขับขี่/ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์/ฆาตกรรม ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ทุนประกัน 10,000 บาท
 3. สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทุนประกัน 110,000 บาท
 4. สูญเสียอวัยวะ หรือสายตา (สองส่วน) ทุนประกัน 110,000 บาท
 5. สูญเสียอวัยวะ หรือสายตา (หนึ่งส่วน) ทุนประกัน 110,000 บาท
 6. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ ทุนประกัน 110,000 บาท
 7. สูญเสียชีวิตจากการเล่น, แข่งขันกีฬา, ฝึกซ้อมกีฬา ทุนประกัน 110,000 บาท
 8. สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุกรณีขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ทุนประกัน 110,000 บาท
 9. สูญเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย ทุนประกัน 110,000 บาท

[สิทธิสำหรับโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร]
ไม่ต้องสำรองจ่ายสามารถรักษาได้ตามวงเงินที่กำหนด

[สำหรับสถานพยาบาลอื่น]
ให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักเรียน แต่ต้องเก็บใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ โดยต้องระบุว่าเป็นอุบัติเหตุเท่านั้นแล้วนำมาเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนที่ธุรการ (สุขภาพไม่ได้สามารถเบิกได้)

ข้อยกเว้นทั่วไป

การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 1. การกระทำของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือว่าเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 3. การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
 4. การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรมเว้แต่จำเป็นจะต้องทำ เนื่องจากได้รับบาดเจ็บซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 5. การแท้งลูก
 6. การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วัน นับจากวันเกิดอุบัติเหตุ
 7. การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์
 8. อาหารเป็นพิษ
 9. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทัยเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูก สันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสถาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interartcularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลัง อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

สงสัยข้อมูลเพิ่มเติมโทร 063-161-9964

T.Stefan

The pillow is the best advisor.

T.Stefan has 66 posts and counting. See all posts by T.Stefan