หลักสูตรการเรียนการสอนระดับชั้น ป.1-ม.3

การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นตามหลักสูตรแกนกลาง ปี 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  เสริมทักษะทางภาษาจีนเป็นภาษาที่ 3 พร้อมเน้นทักษะทางดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา  ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน https://www.suppamas.ac.th/home/?page_id=672

เข้าแถวเคารพธงชาติ 07.40 น. – 08.00 น.

Homeroom 08.00 น. – 08.15 น.

เวลาเรียนตั้งแต่ 8.15 น. – 15.30 น.

พักเที่ยง

ป.1 – 4 เวลา 11.15 น. – 12.15 น.

ป.5 – ม.3 เวลา 12.15 น. – 13.15 น.

เรียนพิเศษ 15.30 น. – 16.30 น.
(กรณีผู้ปกครองสนใจให้นักเรียนเรียนพิเศษสามารถติดต่อได้ที่ครูประจำชั้น ค่าเรียน 300 บาท/เดือน)