หลักสูตรการเรียนการสอนระดับชั้นป.1-ม.3

การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นตามหลักสูตรแกนกลาง ปี 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  เสริมทักษะทางภาษาจีนเป็นภาษาที่ 3 พร้อมเน้นทักษะทางดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา  ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน https://www.suppamas.ac.th/home/?page_id=672 

เวลาเรียนตั้งแต่ 8.15 น. -15.30 น. เรียนพิเศษ 15.30 น. -16.30 น.

พักเที่ยง 

ป.1 – 4 เวลา 11.15 น. – 12.15 น.

ป.5 – ม.3 เวลา 12.15 น. – 13.15 น.