การรับสมัครนักเรียน

หลักฐานการรับสมัคร

1.สำเนาใบเกิดนักเรียน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประชาชนพ่อและแม่ 1 ฉบับ
4.สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 1 ฉบับ ( กรณีผู้ปกครองมิใช่พ่อ/แม่)
5.สำเนาทะเบียนบ้านพ่อและแม่/ผู้ปกครอง 1 ฉบับ
6.รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง 1 นิ้ว 3 ใบ
7.ใบส่งตัว/ใบรับรองผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม

เกณฑ์อายุการรับสมัคร

ค่าธรรมเนียมการเรียน

ค่าหนังสือ

ค่ารถรับ-ส่ง

คำถามที่พบบ่อย

สิทธิประกันอุบัติเหตุของนักเรียน

การแต่งกาย

กดเพื่อบันทึกใบสมัครออนไลน์

ใบสมัครออนไลน์ (เป็นเพียงการบันทึกข้อมูลเพื่อลดขั้นตอนการสมัคร จะยืนยันการรับนักเรียนก็ต่อเมื่อนำเอกสารและตัวนักเรียนมาที่โรงเรียนเท่านั้น )