เกณฑ์อายุการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ชั้น อายุ กำหนดอายุ
เตรียมอนุบาล 2 ปีครึ่ง-3 ปี  
อนุบาล 1 อายุ  3  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 25ุ61
อนุบาล 2 อายุ  4  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2560
อนุบาล 3 อายุ  5  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2559
ประถมศึกษาปีที่ 1 อายุ  6  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2558
ประถมศึกษาปีที่ 2 อายุ  7  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2557
ประถมศึกษาปีที่ 3 อายุ  8  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2556
ประถมศึกษาปีที่ 4 อายุ  9  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2555
ประถมศึกษาปีที่ 5 อายุ  10  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2554
ประถมศึกษาปีที่ 6 อายุ 11 ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2553
มัธยมศึกษาปีที่ 1 อายุ  12  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2552
มัธยมศึกษาปีที่ 2 อายุ  13  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2551
มัธยมศึกษาปีที่ 3 อายุ  14  ปี เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2550