คณะผู้บริหาร

นายจำลอง วัจนะรัตน์
ผู้ก่อตั้ง

ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต เอกภาษาไทย วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร พระนคร
อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง กาญจนบุรีและสารพัดช่างสี่พระยา

นายชิดชนก วัจนะรัตน์
ที่ปรึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมอุตสาหการ
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายศุภชัย วัจนะรัตน์
ผู้รับใบอนุญาต

ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

นายพีรพงษ์ วัจนะรัตน์
ผู้จัดการ

ปริญญาตรี คณะเทคโนโลโยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล
ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ บริหารการศึกษา ม.รามคำแหง

นางสาววรัทยา มีสิทธิ์
ผู้อำนวยการ

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ม.ราชภัฏนครปฐม
ปริญญาโท บริหารการศึกษา ม.ราชภัฏนครปฐม

นายนพดล บุญนันท์
รองผู้อำนวยการ

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ม.ราชภัฏนครปฐม
ปริญญาโท บริหารการศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี