ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ครูวรรณภา มีสายบัว
ป.4/1
ครูสุกัญญา มั่งคั่ง
ป.4/2
ครูวันชัย บุญมานันต์
ป.4/3
ครูสาวิตรี นรดี
ป.5/1
ครูเกวลิน เสนาไท
ป.5/2
ครูนุชรินทร์ ทรหาร
ป.5/3
ครูอุษากร พนาวงษ์
ป.6/1
ครูอณิษฐา ชุ่มเพี้ยน
ป.6/2
ครูประยงค์ วระชีวะ
ป.6/3