ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ครูศิริวิมล เสนเภา
ป.4/1
ครูสุกัญญา มั่งคั่ง
ป.4/2
ครูวันชัย บุญมานันต์
ป.4/3
ครูนิพัทธา จ้อยศรีเกตุ
ป.5/1
ครูสุภาภรณ์ ศรีสงคราม
ป.5/2
ครูกิตติพร กลสรร
ป.5/3
ครูวิราวรรณ ดอกเนียม
ป.6/1
ครูอณิษฐา ชุ่มเพี้ยน
ป.6/2
ครูประยงค์ วระชีวะ
ป.6/3