งานวัดและประเมินผล

การแก้ไขเกรดใน ปพ.6 

  1. หากนักเรียนติด 0, ร หรือบันทึกผิด ให้ขีดฆ่าและเซ็นกำกับทุกครั้ง
  2. กรณีที่นักเรียน ติด ร. เมื่อมีการแก้ไขต้องขีดฆ่า เซ็นกำกับ และระบุคะแนนสรุปจริงที่นักเรียนได้รับ