ครูประจำชั้นอนุบาล

ครูเจริญศรี เสือขำ
เตรียมอนุบาล
ครูเดือนเพ็ญ เฉตไธสง
อ.1/1
ครูมาลี ถาวร
อ.1/2
ครูปุณยวีร์ สายเมือง
อ.2/1
ครูรังสิยา ชำนิกุล
อ.2/2
ครูน้ำฝน เจียมภูเขียว
อ.2/3
ครูวันเพ็ญ โคตรวิชัย
อ.3/1

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

ครูจรีรัตน์ ศรีโชค
อ.3/2
ครูบุญธรรม โคตรวิชัย
อ.3/3