ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ครูกุลธิรัตน์ เอกวงษา
ม.1/1
ครู
ม.1/2
ครูกิตติยา วรรณชนะ
ม.2/1
ครูกัญฐิกา จันทร์เชย
ม.2/2
ครูสมร สุภาแก้ว
ม.3/1
ครูสุชานันท์ คำเกษ
ม.3/2