ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ครูกุลธิรัตน์ เอกวงษา
ม.1/1
ครูกัญฐิกา จันเชย
ม.1/2
ครูกิตติยา วรรณชนะ
ม.2/1
ครูนุชรินทร์ ทรหาร
ม.2/2
ครูสิริภากร เสียงหาญ
ม.3/1
ครูสุชานันท์ คำเกษ
ม.3/2