หลักสูตรการเรียนการสอนอนุบาล

การจัดการเรียนการสอน เตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1-3

หลักสูตรการเรียนการสอนอนุบาล มุ่งเน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานอันได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน สร้างรากฐานในเรื่องของความมั่นใจ ความภาคภูมิใจและทักษะชีวิต โดยมีการดูแลจากครูจำนวน 2 ท่านต่อห้อง (ครูประจำชั้น 1 คน (มีใบประกอบวิชาชีพครบทุกคน) และผู้ช่วยครู 1 คน ( ได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางอารมณ์ จิตใจทุกคน)

ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 คือ 3R และ 8C

เตรียมอนุบาล 2 ปีครึ่ง – 3 ปี

เน้นการช่วยเหลือตนเองตามวัย พัฒนาการด้านสังคม ด้านอารมณ์ ด้านร่างกายและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่มีประโยชน์และสนุกสนาน

อนุบาล 3-5 ปี

หลักสูตรการเรียนการสอนอนุบาล

เน้นทักษะการสื่อสาร ให้รู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เสริมทักษะทางวิชาการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ( เริ่มเรียนตั้งแต่ อ.3) พร้อมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการเล่นเกมส์ การร้องเพลง กิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้

ตารางกิจกรรม หลักสูตรการเรียนการสอนอนุบาล

07.15-07.45 น.แรกรับประทับใจ
07.45-08.00 น.กิจกรรมหน้าเสาธง/เคารพธงชาติ/สวดมนต์ไหว้พระ
08.00-08.30 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ/ดื่มนม
08.30-09.00 น.กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน/เล่นอิสระ
09.00-10.00 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์
10.00-11.00 น.กิจกรรมพิเศษ
11.00-12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน/แปรงฟัน
12.00-13.30 น.สวดมนต์ไหว้พระ/นอนพักผ่อน
13.30-14.00 น.ตื่นนอน/ล้างหน้า/แต่งตัว/รับประทานอาหารว่าง/ดื่มนม
14.00-15.00 น.กิจกรรมพิเศษ/ทบทวนบทเรียน/เกมการศึกษา/กลับบ้าน

หมายเหตุ : กิจกรรมพิเศษ เรียนตามวัน-เวลาที่กำหนดตามตารางเรียน/ ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ/ ห้องสมุด/คอมพิวเตอร์พื้นฐาน/เครื่องเล่นสนาม

Home » หลักสูตรการเรียนการสอนอนุบาล