ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่งจำนวน (คน)
ผู้บริหาร5
ครูอนุบาล10
ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา18
ครูประจำชั้นระดับมัธยมศึกษา6
ครูพิเศษ10
เจ้าหน้าที่ธุรการ5
ผู้ช่วยครู8
นักการ6
พนักงานรักษาความปลอดภัย1
แม่ครัว2
รวม71