ข้อมูลพื้นฐาน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก74100009
ชื่อสถานศึกษา (ไทย)อนุสรณ์ศุภมาศ
ชื่อสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)Anusorn Suppamas
ที่อยู่49/175
ตำบลท่าทราย
อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์74000
โทรศัพท์034-826-196,199
โทรสาร034-826-196
ระดับชั้นที่เปิดสอนเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วันเดือนปีที่ก่อตั้ง1 เมษายน 2535
ผู้ก่อตั้งจำลอง วัจนะรัตน์
Emailsuppamas.school@gmail.com
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน