ครูพิเศษ

ครูจารึก ฤทธิสุข
ครูประจำวิชาสังคมศึกษา
ครูพิมพ์กานต์ มูลมัง
ครูประจำวิชาสังคมศึกษา
ครูพสิษฐ์วัชรพล ชาวเจริญ
ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์
ครูกาญจนา กะบังตน
ครูประจำวิชานาฏศิลป์
ครูประจักษ์ สมจิตร
ครูประจำวิชาศิลปะ
ครูสุพัตรา เบญจมาศ
ครูประจำวิชาพลศึกษา
ครูฐิติวุฒิ จันทร์อ่อน
ครูประจำวิชาพลศึกษา
ครูเทตทัพ นานิล
ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ
ครูปาริฉัตร แซ่โอ๊ว
ครูประจำวิชาสังคมศึกษา
ครูอนุวัฒน์ วัจนะรัตน์
ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์
ครูพลวัติ เจริญรักษ์
ครูประจำวิชาดนตรี
ครูชุติมา จันทอง
ครูประจำวิชาสนทนาภาษาจีน
ครูฐาปนี สนบ้านเกาะ
ครูประจำวิชาสนทนาภาษาจีน
T.Fe
English Conversation Instructor