ครูพิเศษ

ครูจารึก ฤทธิสุข
ครูประจำวิชาสังคมศึกษา
ครูพิมพ์กานต์ มูลมัง
ครูประจำวิชาสังคมศึกษา
ครูภูธิป สมบูรณ์จันทร์
ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์
ครูกาญจนา กะบังตน
ครูประจำวิชานาฏศิลป์
ครูกนกอร จี่พิมาย
ครูการงานอาชีพ/นาฏศิลป์
ครูเบญจมาภรณ์ เกื้อหนุน
ครูประจำวิชาศิลปะ
ครูสุพัตรา เบญจมาศ
ครูประจำวิชาพลศึกษา
ครูฐิติวุฒิ จันทร์อ่อน
ครูประจำวิชาพลศึกษา
ครูทัตเทพ นานิล
ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ
ครูปาริฉัตร แซ่โอ๊ว
ครูประจำวิชาสังคมศึกษา
ครูอนุวัฒน์ วัจนะรัตน์
ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์
ครูพลวัติ เจริญรักษ์
ครูประจำวิชาดนตรี
ครูจารุวรรณ ใจซื่อ
ครูประจำวิชาสนทนาภาษาจีน
ครูสารินทร์ แทนนคร
ครูประจำวิชาสนทนาภาษาจีน
T.Fe
English Conversation Instructor