ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินอุดหนุน

ตามที่นโยบายภาครัฐฯ ได้มีโครงการเรียนฟรี 15 ปีให้กับนักเรียน โดยผู้ปกครองจะต้องนำใบเสร็จที่ถูกต้องมายืนยันเพื่อรับเงินอุดหนุน ตามตัวอย่างดังนี้

1. มีชื่อร้านค้า พร้อมระบุที่อยู่ร้าน เบอร์โทรศัพท์ กรณีมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีโปรดระบุ
2. มีวันเดือนปีที่ซื้อ
3. รายการที่ซื้อ
4. จำนวนเงินรวม
5. จำนวนเงินต้องไม่น้อยกว่าที่รัฐอุดหนุน
6. ลงชื่อผู้รับ/ผู้ขาย
7. ใบเสร็จที่ซื้อจากโรงเรียน มายื่นเป็นหลักฐานได้

ตัวอย่างใบเสร็จที่ถูกต้อง

XXXXXX ตัวอย่างใบเสร็จที่ไม่ถูกต้อง XXXXXX