ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินอุดหนุน

ตามที่นโยบายภาครัฐฯ ได้มีโครงการเรียนฟรี 15 ปีให้กับนักเรียน (อ.1-ม.3) โดยผู้ปกครองจะต้องนำใบเสร็จที่ถูกต้องมายืนยันเพื่อรับเงินอุดหนุน ตามตัวอย่างดังนี้

1. มีชื่อร้านค้า พร้อมระบุที่อยู่ร้าน เบอร์โทรศัพท์ มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
2. มีวันเดือนปีที่ซื้อ
3. ชื่อผู้ซื้อ(ต้องเป็นชื่อนักเรียนของโรงเรียนเท่านั้น)
4. รายการที่ซื้อ
5. จำนวนเงินรวม
6. จำนวนเงินต้องไม่น้อยกว่าที่รัฐอุดหนุน
7. ลงชื่อผู้รับเงิน
8. ใบเสร็จที่ซื้อจากโรงเรียน มายื่นเป็นหลักฐานได้

ตัวอย่างใบเสร็จที่ถูกต้อง

XXXXXX ตัวอย่างใบเสร็จที่ไม่ถูกต้อง XXXXXX