ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ครูธนพร นาคผ่อง
ป.1/1
ครูสุชา จันทร์เอี่ยม
ป.1/2
ครูเกศินี ตะโคตร
ป.1/3
ครูวรรณริษา ผลบุญกำเนิด
ป.2/1
ครูทัศนีย์วรรณ แก้วดวงเล็ก
ป.2/2
ครูมยุรา อุ่นภักดี
ป.2/3
ครูชนนิกานต์ เหล่าสุรพล
ป.3/1
ครูวริษฐา ก้านทอง
ป.3/2
ครูณิชกมล สวนส้ม
ป.3/3