วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

ปรัชญาโรงเรียน : มีคุณธรรม นำความรู้ สู่ความสุข

ความรู้ หมายถึง สิ่งที่เป็นสาระสำคัญในการดำรงชีวิต
คุณธรรม หมายถึง ความดีที่มนุษย์ควรกระทำ
ความสุข หมายถึง ความรู้สึกทีพึงพอใจ ความสำราญ เพลิดเพลิน

วิสัยทัศน์ : โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศจัดการศึกษาให้นักเรียนมีทักษะชีวิตรอบด้าน วิชาการล้ำเลิศ บูรณาการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูเป็นผู้นำก้าวล้ำเทคโนโลยี โดยองค์กรขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์

อัตลักษณ์ : ไหว้สวย ยิ้มสดใส จิตใจงาม

เอกลักษณ์ : วิชาการก้าวหน้า พัฒนาคุณธรรม นำเทคโนโลยี

สีประจำโรงเรียน : ชมพู-ม่วง

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการอ่านออกเขียนได้เหมาะสมกับวัย
 2. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 3. จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความรู้ทางวิชาการ มีสุขภาพกายและใจที่ดี
 4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษา มีสุนทรียภาพ ทางด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ นาฏศิลป์
 5. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความประพฤติที่เหมาะสม รักวัฒนธรรมไทย ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
 6. ส่งเสริมการพัฒนาอาคารและสถานที่ การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

เป้าหมาย

 1. ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัยวุฒิ
 2. ครูและบุคลากรมีพัฒนาตนเองในด้านที่ตนเองถนัดอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ครูและบุคลากรสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ
 4. ผู้เรียนมีพัฒนาการพัฒนาด้านสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ และมีวินัยในตนเอง
 5. ผู้เรียนศักยภาพทางวิชาการและเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ดนตรี ศิลปะ และกีฬา
 6. ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 7. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของชุมชน บรรยากาศเอื้อเฟื้อแก่การเรียนรู้แก่ผู้เรียน
 8. โรงเรียนมีระบบประกันการจัดการศึกษาตามมาตรฐานมีหลักธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1    ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตรอบด้าน วิชาการล้ำเลิศ

กลยุทธ์ที่ 2     พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 3     ส่งเสริมคาวมเป็นผู้นำก้าวล้ำเทคโนโลยี

กลยุทธ์ที่ 4     พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา