เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละคุณลักษณะ

ข้อมูลอ้างอิง : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน