วิธีการคิดเวลาเรียนของนักเรียน

วิธีการคิดเวลาเรียนของนักเรียน

วิธีการคิดเวลาเรียนของนักเรียน

1. รายวิชาที่ทำการเรียนการสอน  1  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  หน่วยกิต  0.5  หน่วยกิต

เวลาเรียนทั้งหมด/ภาคเรียน80% ของเวลาเรียนทั้งหมด60% ของเวลาเรียนทั้งหมด
ต้องมาอย่างน้อยขาดได้สูงสุดต้องมาอย่างน้อยขาดได้สูงสุด
20164128

2. รายวิชาที่ทำการเรียนการสอน  2  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  หน่วยกิต  1.0  หน่วยกิต

เวลาเรียนทั้งหมด/ภาคเรียน80% ของเวลาเรียนทั้งหมด60% ของเวลาเรียนทั้งหมด
ต้องมาอย่างน้อยขาดได้สูงสุดต้องมาอย่างน้อยขาดได้สูงสุด
403282416

3. รายวิชาที่ทำการเรียนการสอน  3  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  หน่วยกิต  1.5  หน่วยกิต

เวลาเรียนทั้งหมด/ภาคเรียน80% ของเวลาเรียนทั้งหมด60% ของเวลาเรียนทั้งหมด
ต้องมาอย่างน้อยขาดได้สูงสุดต้องมาอย่างน้อยขาดได้สูงสุด
6048123624

4. รายวิชาที่ทำการเรียนการสอน  4  ชั่วโมงต่อสัปดาห์  หน่วยกิต  2.0  หน่วยกิต

เวลาเรียนทั้งหมด/ภาคเรียน80% ของเวลาเรียนทั้งหมด60% ของเวลาเรียนทั้งหมด
ต้องมาอย่างน้อยขาดได้สูงสุดต้องมาอย่างน้อยขาดได้สูงสุด
8064164832
https://www.suppamas.ac.th/home/?page_id=2265