ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินอุดหนุน

ตามที่นโยบายภาครัฐฯ ได้มีโครงการเรียนฟรี 15 ปีให้กับนักเรียน (อ.1-ม.3) โดยผู้ปกครองจะต้องนำใบเสร็จที่ถูกต้องมายืนยันเพื่อรับเงินอุดหนุน ตามตัวอย่างดังนี้ 1. มีชื่อร้านค้า พร้อมระบุที่อยู่ร้าน เบอร์โทรศัพท์ มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี2. มีวันเดือนปีที่ซื้อ3. ชื่อผู้ซื้อ(ต้องเป็นชื่อนักเรียนของโรงเรียนเท่านั้น)4. รายการที่ซื้อ5. จำนวนเงินรวม6. จำนวนเงินต้องไม่น้อยกว่าที่รัฐอุดหนุน 7. ลงชื่อผู้รับเงิน8. ใบเสร็จที่ซื้อจากโรงเรียน มายื่นเป็นหลักฐานได้ ตัวอย่างใบเสร็จที่ถูกต้อง XXXXXX ตัวอย่างใบเสร็จที่ไ … อ่านเพิ่มเติม ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินอุดหนุน