การรับสมัครนักเรียน

หลักฐานการรับสมัคร 1.สำเนาใบเกิดนักเรียน 1 ฉบับ2.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ3.สำเนาบัตรประชาชนพ่อและแม่ 1 ฉบับ4.สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 1 ฉบับ ( กรณีผู้ปกครองมิใช่พ่อ/แม่)5.สำเนาทะเบียนบ้านพ่อและแม่/ผู้ปกครอง 1 ฉบับ6.รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง 1 นิ้ว 1 ใบ7.ใบส่งตัว/ใบรับรองผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม สิทธิ์ที่จะได้รับ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ประกันอุบัติเหตุ เกณฑ์อายุการรับสมัครนักเรียน ค่าเทอม ใบสมัครออนไลน์ (เป็นเพียงการบันทึกข้อมูลเพื่อลดขั้นตอนการสมัคร จะยืนยันการรับนักเรียนก็ต่อเมื่อนำเอกสาร … อ่านเพิ่มเติม การรับสมัครนักเรียน