หลักสูตรการเรียนการสอนระดับชั้น ป.1-ม.3

การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นตามหลักสูตรแกนกลาง ปี 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  เสริมทักษะทางภาษาจีนเป็นภาษาที่ 3 พร้อมเน้นทักษะทางดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา  ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน https://www.suppamas.ac.th/home/?page_id=672 เข้าแถวเคารพธงชาติ 07.40 น. – 08.00 น. Homeroom 08.00 น. – 08.15 น. เวลาเรียนตั้งแต่ 8.15 น. – 15.30 น. พักเที่ยง ป.1 – 4 เวลา 11.15 น. – 12.15 น. ป.5 – ม.3 เวลา 12.15 น. – 13.15 น. เรียนพิเศษ 15.30 น. – 16.30 น. (กรณีผู้ปกครองสนใจให้ … อ่านเพิ่มเติม หลักสูตรการเรียนการสอนระดับชั้น ป.1-ม.3