เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 1. การตัดสินผลการเรียน ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด (การคิดเวลาเรียนของนักเรียน) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและผ่านทุกตัวชี้วัด โดยแต่ละตัวชี้วัดผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือมีคุณภาพในระดับ ผ่าน ขึ้นไป ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีผลการประเมิน ระดับผ่าน ขึ้นไป ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีผลการประเมิน ระดับผ่าน ขึ้นไป ผู้เรียนต … อ่านเพิ่มเติม เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน