หลักสูตรการเรียนการสอนอนุบาล

การจัดการเรียนการสอน เตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1-3 หลักสูตรการเรียนการสอนอนุบาล มุ่งเน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานอันได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน สร้างรากฐานในเรื่องของความมั่นใจ ความภาคภูมิใจและทักษะชีวิต โดยมีการดูแลจากครูจำนวน 2 ท่านต่อห้อง (ครูประจำชั้น 1 คน (มีใบประกอบวิชาชีพครบทุกคน) และผู้ช่วยครู 1 คน ( ได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางอารมณ์ จิตใจทุกคน) ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 คือ 3R และ 8C เตรียมอนุบาล 2 ปีครึ่ง – 3 … อ่านเพิ่มเติม หลักสูตรการเรียนการสอนอนุบาล