ท่านสามารถดูตำแหน่งงานที่ว่างได้จากข้อมูลด้านล่าง

สำหรับท่านที่ต้องการสมัคร สามารถ Walk-in มาที่โรงเรียน หรือส่ง Resume มาที่ admin@suppamas.ac.th  

โทร 034-826-199

ตำแหน่งว่าง :

ครูภาษาไทย 1 ตำแหน่ง

ครูดนตรี 1 ตำแหน่ง

ครูคหกรรม 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยงข้อง

2. มีจิตใจและจรรยาบรรณความเป็นครู

3. สามารถทำงานได้หลากหลายนอกเหนือจากภาระงานของตน

4. ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

1. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

4. ใบประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี)  1 ฉบับ

5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

6. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป