การคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุและข้อยกเว้น

ตามที่ทางโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศได้ดำเนินการทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนของโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศนั้น กำหนดระยะเวลาคุ้มครองประกันภัยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มีนาคม ของปีถัดไป มีข้อรายละเอียดความคุ้มครองดังนี้ ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ทุนประกัน 11,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีขับขี่/ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์/ฆาตกรรม ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ทุนประกัน 11,000 บาท สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทุนประกัน 110,000 บาท สูญเสียอวัยวะ หรือสายตา (สองส่วน) ทุนประกัน 110,000 บาท สูญเสียอวัยวะ หรือ

Read more