การตรวจนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการ และการอุดหนุนโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สมุทรสาครประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศสมุทรสาครได้ต้อนรับนางดวงจันทร์ บุญตานนท์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนและคณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร เข้าตรวจนิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการและการอุดหนุนในโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมตรวจนับจำนวนนักเรียนแต่ละห้องเรียน ควบคู่กับเอกสารการบริหารจัดการผู้เรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมอาหาร ๓

Read more

แจ้งผู้ปกครองรับเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1/2562

เอกสารฉบับจริงจะถูกแจกให้นักเรียนในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สิ่งที่ต้องเตรียมมา โปรดอ่านรายละเอียดตามภาพด้านล่าง1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ที่มาทำการ2.ใบเสร็๋จรับเงิน ค่าหนังสือเรียน, ค่าชุดนักเรียน/ใบมัดจำชุดนักเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน กำหนดจ่ายเงินอุดหนุนวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่ 07.00-16.00 น. ณ ห้องธุรการ

Read more