แจ้งผู้ปกครองรับเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1/2562

เอกสารฉบับจริงจะถูกแจกให้นักเรียนในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

สิ่งที่ต้องเตรียมมา โปรดอ่านรายละเอียดตามภาพด้านล่าง
1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ที่มาทำการ
2.ใบเสร็๋จรับเงิน ค่าหนังสือเรียน, ค่าชุดนักเรียน/ใบมัดจำชุดนักเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน

กำหนดจ่ายเงินอุดหนุนวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่ 07.00-16.00 น. ณ ห้องธุรการ

T.Stefan

The pillow is the best advisor.

T.Stefan has 66 posts and counting. See all posts by T.Stefan