รางวัลชนะเลิศการแข่งขันภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ผู้ฝึกซ้อม ครูพสิษฐ์วชัรพล ชาวเจริญ

T.Stefan

The pillow is the best advisor.

T.Stefan has 66 posts and counting. See all posts by T.Stefan