3rd Valaya Alongkorn Music Competition 2020 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หรือเทียบเท่าไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประเทศ

วงดนตรีโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 3rd Valaya Alongkorn Music Competition 2020 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หรือเทียบเท่าไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประเทศ ได้รับรางวัลเหรีญญทองแดง (ลำดับที่ 9 จากทั้งหมด 22 โรงเรียน) ทั่วประเทศ ผู้ฝึกซ้อมครูเจษฎาพร เกศโกศลครูพลวัต บังเกิดครูณัฐกานต์ บุญสนอง

Read more

ประกาศผลสอบ RT. การอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2562

จำนวนนักเรียนเข้าสอบ 117 คน ระดับดีมาก 103 คน ระดับ ดี 7 คน พอใช้ 7 คน คะแนนเฉลี่ย การอ่านออกเสียง (90.97)และอ่านรู้เรื่อง(87.90) รวมทั้งสองด้านเฉลี่ย ร้อยละ 87.90

Read more

รางวัลต้นแบบที่ดีแก่เด็กและเยาวชน

เด็กหญิง นภาวรรณ นุ่มน้อย นักเรียนชั้น ม.1 เข้ารับเกียรติบัตร ผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เป็นต้นแบบที่ดีแก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

Read more

ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล รายการ TNSU Futsal Tournament 2019

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สมุทรสาครได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในรายการ TNSU Futsal Tournament 2019 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ฝึกซ้อมโดยนายเอกชัย กาศธัญกาญ [ครูเอก]

Read more

ผู้อำนวยการรับรางวัลคุรุสดุดี

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 นางสาววรัทยา มีสิทธิ์ เข้ารับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัดกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

Read more

รับรางวัลครูดีเด่น

คณะครูเข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

Read more

รางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครคุณธรรม

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศเข้าส่งการแข่งขันละครคุณธรรม ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ผู้ฝึกซ้อม ครูอริสรา ครูสุโลธร ครูกาญจนา ครูเอกชัย ครูวรรณภา

Read more

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันนาฏศิลป์

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศได้เป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันนาฏศิลป์ต่อในระดับชาติ ในงานศิลปหัตถกรรม โดยมีครูกาญจนากะบังตน และครูกนกอร จี่พิมาย

Read more