ประกาศผลสอบ RT. การอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2562

จำนวนนักเรียนเข้าสอบ 117 คน ระดับดีมาก 103 คน ระดับ ดี 7 คน พอใช้ 7 คน
คะแนนเฉลี่ย การอ่านออกเสียง (90.97)และอ่านรู้เรื่อง(87.90)
รวมทั้งสองด้านเฉลี่ย ร้อยละ 87.90

T.Stefan

The pillow is the best advisor.

T.Stefan has 66 posts and counting. See all posts by T.Stefan