คณะผู้บริหารและครูรับรางวัล ครูเอกชนดีเด่น 2563


รายชื่อผู้ รับรางวัลครูเอกชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

1. นางสาววรัทยา มีสิทธิ์

2. นายนพดล บุญนันท์

3. นางสาววันเพ็ญ โคตรวิชัย

4. นางสุกัญญา มั่งคั่ง

5. นางประยงค์ วระชีวะ

6. นางสาวเกวลิน เสนาไท

7. นางวรรณณิษา บุญนันท์

8. นางปุณยวีร์ สายเมือง

9. นางสาวมยุรา อุ่นภักดี

10. นางสาววราลักษณ์ จงเทพ

11. นางสาวกาญจนา กะบังตน

12. นางสาวสุชา จันทร์เอี่ยม 

13. นางสาวมาลี ถาวร

14. นางอุษากร พนาวงษ์

15. นายเจษฎาพร เกษโกศล

16. นางสาวอริสรา สมพงษ์

17. นางสาวสุชานันท์ คำเกษ

18. นางสาวศุทรา วิเศษนคร

19. นางสาวกุลธิรัตน์ เอกวงษา

20. นางสาวณัฐนันท์ ด้วงมูล

21. นายเอกชัย กาศธัญการ

22. นางสาวเดือนเพ็ญ เฉตไธสง

23. นายสุชาติ มีสิทธิ์

24. นายชนัต โกงรัมย์

T.Stefan

The pillow is the best advisor.

T.Stefan has 66 posts and counting. See all posts by T.Stefan