แจ้งการเปลี่ยนแปลงการเรียนและทดลองเรียนเปิดเรียน ON-SITE

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (Link: ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ ) ออกมาตรการให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ในห้องเรียนปกติโดยสามารถเรียนในห้องเรียนได้เกิน 25 คน (ช่วงทดลอง) ภายใต้มาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดอันได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือและหลีกเลี่ยงผิวสัมผัสกับสิ่งของและผู้อื่น และต้องให้นักเรียนบันทึกการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆโดยละเอียด ทางโรงเรียนจึงได้ส่งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน โดยกลับไปใช้ตารางเรียนที่ได้รับในวันซื้อหนังสือ สำหรับหนังสือนำจะมอบให้กับนักเรียนในวั

Read more

Big Cleaning Day

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสาธารณะสุขและอบต.ท่าทรายร่วมทำความสะอาดตามจุดต่างๆโรงเรียน อาทิ การฉีดยุง / ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในบริเวณห้องเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครอง และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมนี้ ชมรูปภาพทั้งหมด

Read more

REPORT-รายงานผลแบบสำรวจความพร้อมการเรียนทางไกล

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาออกแบบสำรวจความพร้อมต่อการเรียนการสอนทางไกลออนไลน์ ทางโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ จึงได้ออกแบบสำรวจผ่าน Google form ให้ผู้ปกครองได้บันทึกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1-20 เมษายน 2563 ได้ข้อสรุปดังนี้ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 381 คนระดับชั้นที่ให้ข้อมูลเยอะที่สุด : ป.3 จำนวน 48 คน ข้อมูลมี 2 หน้าจำแนกเป็นสรุปโดยรวมและแยกระดับชั้น

Read more

ประกาศผลสอบ RT. การอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2562

จำนวนนักเรียนเข้าสอบ 117 คน ระดับดีมาก 103 คน ระดับ ดี 7 คน พอใช้ 7 คน คะแนนเฉลี่ย การอ่านออกเสียง (90.97)และอ่านรู้เรื่อง(87.90) รวมทั้งสองด้านเฉลี่ย ร้อยละ 87.90

Read more

แจ้งยกเลิกการจัดงานสังสรรค์ปิดภาคเรียน

อางอิงจากสภาวะสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ในปัจจุบันที่ยังแพร่ระบาดเป็นวงกว้างอยู่นั้น เพื่อความปลอดภัยต่อนักเรียนและผู้ปกครอง ทางโรงเรียนจึงขอยกเลิกการจัดกิจกรรมปิดภาคเรียนและเปลี่ยนแปลงการมอบวุฒิบัตรสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น อ.3 ป.6 และ ม.3 โดยทางโรงเรียนได้แจกหนังสือแจกให้กับนักเรียนในวันนี้แล้วและงดการเรียนภาคเรียนฤดูร้อนในเดือนเมษายน (SUMMER COURSE 2020)

Read more

รางวัลต้นแบบที่ดีแก่เด็กและเยาวชน

เด็กหญิง นภาวรรณ นุ่มน้อย นักเรียนชั้น ม.1 เข้ารับเกียรติบัตร ผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม เป็นต้นแบบที่ดีแก่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

Read more

อบรม O-NET วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.3

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สมุทรสาครร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จัดการอบรมเนื้อหาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562

Read more