แจ้งผู้ปกครองรับเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1/2562

เอกสารฉบับจริงจะถูกแจกให้นักเรียนในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สิ่งที่ต้องเตรียมมา โปรดอ่านรายละเอียดตามภาพด้านล่าง1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ที่มาทำการ2.ใบเสร็๋จรับเงิน ค่าหนังสือเรียน, ค่าชุดนักเรียน/ใบมัดจำชุดนักเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน กำหนดจ่ายเงินอุดหนุนวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่ 07.00-16.00 น. ณ ห้องธุรการ

Read more

การคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุและข้อยกเว้น

ตามที่ทางโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศได้ดำเนินการทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนของโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศนั้น กำหนดระยะเวลาคุ้มครองประกันภัยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มีนาคม ของปีถัดไป มีข้อรายละเอียดความคุ้มครองดังนี้ ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ทุนประกัน 11,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีขับขี่/ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์/ฆาตกรรม ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ทุนประกัน 11,000 บาท สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทุนประกัน 110,000 บาท สูญเสียอวัยวะ หรือสายตา (สองส่วน) ทุนประกัน 110,000 บาท สูญเสียอวัยวะ หรือ

Read more

กำหนดการมอบตัวชั้น ป.1และม.1 (นักเรียนเดิม)

แจ้งความประสงค์ขอศึกษาต่อในระดับชั้น ป.1และ ม.1 (นักเรียนเดิม) สำหรับนักเรียนเดิมที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับชั้น ป.1และม.1 สามารถเข้ามาติดต่อยื่นเอกสารในการมอบตัวในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ในเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะแจกเอกสารนี้ให้กับนักเรียนไปในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562

Read more

การเรียนภาคฤดูร้อน

การเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Course 2019) การเรียนภาคฤดูร้อน ในปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียนและต่างโรงเรียนที่สนใจให้บุตรหลานได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดเทอม พร้อมเดินทางสู่โลกกว้างทัศนศึกษาที่ Dream World ในวันที่ 30 เมษายน 2562 นี้ สนใจติดต่อความประสงค์ได้ที่ห้องธุรการ เอกสารฉบับนี้ทางโรงเรียนจะแจกให้กับนักเรียนในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

Read more

แจ้งกำหนดการสอบและปิดภาคเรียน

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศได้ส่งเอกสารให้กับนักเรียนเพื่อแจ้งกำหนดการต่างๆดังภาพล่างนี้

Read more