อบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สมุทรสาครได้ส่งครู เข้าร่วมการอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 ประกอบไปด้วย
1.ครูณิชกมล สวนส้ม
2.ครูมยุรา อุ่นภักดี
3.ครูฐิติวุฒิ จันทร์อ่อน
4.ครูอุไรวรรณ วงนาญาติ
5.ครูสุภาดา สุภาผล

T.Stefan

The pillow is the best advisor.

T.Stefan has 64 posts and counting. See all posts by T.Stefan