Big Cleaning Covid-19

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สมุทรสาคร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย พ่นยาฆ่าเชื้อในห้องเรียนและจุดที่นักเรียนและผู้ปกครองใช้บริการ เพื่อรักษาความสะอาดปลอดภัย และเพิ่มความมั่นใจต่อผู้รับบริการภายในโรงเรียน [ Big cleaning Covid-19 ]

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ทางโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ สมุทรสาครได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายศุภชัย วัจนะรัตน์ ผู้รับใบอนุญาตเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ ศึกษานิเทศน์ ผู้แทนครู และผู้แทนผู้ปกครอง เกี่ยวกับวาระดังนี้1.การลดค่าธรรมเนียมการเรียนในภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนชั้น เตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 2. รับรองยอดประมาณการณ์นักเรียน3. แนวทางการจัดการศึกษา

Read more

แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 4-31 มค. 2564

เนื่องจากการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายพื้นที่ในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว อีกทั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรค COVID-19 จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งทั้งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) กำหนดใน 28 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ตาก นนทบุรี ปทุมธานี พ

Read more

3rd Valaya Alongkorn Music Competition 2020 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หรือเทียบเท่าไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประเทศ

วงดนตรีโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 3rd Valaya Alongkorn Music Competition 2020 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หรือเทียบเท่าไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประเทศ ได้รับรางวัลเหรีญญทองแดง (ลำดับที่ 9 จากทั้งหมด 22 โรงเรียน) ทั่วประเทศ ผู้ฝึกซ้อมครูเจษฎาพร เกศโกศลครูพลวัต บังเกิดครูณัฐกานต์ บุญสนอง

Read more

แจ้งการเปลี่ยนแปลงการเรียนและทดลองเรียนเปิดเรียน ON-SITE

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (Link: ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ ) ออกมาตรการให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้ในห้องเรียนปกติโดยสามารถเรียนในห้องเรียนได้เกิน 25 คน (ช่วงทดลอง) ภายใต้มาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดอันได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือและหลีกเลี่ยงผิวสัมผัสกับสิ่งของและผู้อื่น และต้องให้นักเรียนบันทึกการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆโดยละเอียด ทางโรงเรียนจึงได้ส่งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน โดยกลับไปใช้ตารางเรียนที่ได้รับในวันซื้อหนังสือ สำหรับหนังสือนำจะมอบให้กับนักเรียนในวั

Read more

Big Cleaning Day

โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสาธารณะสุขและอบต.ท่าทรายร่วมทำความสะอาดตามจุดต่างๆโรงเรียน อาทิ การฉีดยุง / ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในบริเวณห้องเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครอง และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมนี้ ชมรูปภาพทั้งหมด

Read more

REPORT-รายงานผลแบบสำรวจความพร้อมการเรียนทางไกล

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาออกแบบสำรวจความพร้อมต่อการเรียนการสอนทางไกลออนไลน์ ทางโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ จึงได้ออกแบบสำรวจผ่าน Google form ให้ผู้ปกครองได้บันทึกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1-20 เมษายน 2563 ได้ข้อสรุปดังนี้ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 381 คนระดับชั้นที่ให้ข้อมูลเยอะที่สุด : ป.3 จำนวน 48 คน ข้อมูลมี 2 หน้าจำแนกเป็นสรุปโดยรวมและแยกระดับชั้น

Read more

ประกาศผลสอบ RT. การอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2562

จำนวนนักเรียนเข้าสอบ 117 คน ระดับดีมาก 103 คน ระดับ ดี 7 คน พอใช้ 7 คน คะแนนเฉลี่ย การอ่านออกเสียง (90.97)และอ่านรู้เรื่อง(87.90) รวมทั้งสองด้านเฉลี่ย ร้อยละ 87.90

Read more

แจ้งยกเลิกการจัดงานสังสรรค์ปิดภาคเรียน

อางอิงจากสภาวะสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ในปัจจุบันที่ยังแพร่ระบาดเป็นวงกว้างอยู่นั้น เพื่อความปลอดภัยต่อนักเรียนและผู้ปกครอง ทางโรงเรียนจึงขอยกเลิกการจัดกิจกรรมปิดภาคเรียนและเปลี่ยนแปลงการมอบวุฒิบัตรสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น อ.3 ป.6 และ ม.3 โดยทางโรงเรียนได้แจกหนังสือแจกให้กับนักเรียนในวันนี้แล้วและงดการเรียนภาคเรียนฤดูร้อนในเดือนเมษายน (SUMMER COURSE 2020)

Read more